Persoonlijke hulpmiddelen

U bent hier: Home / Buurt / Gedrag (buren en dieren)

Gedrag (buren en dieren)

Het stadsleven impliceert nabijheid. Het is bijna onmogelijk om de buren of de voorbijgangers op straat nooit te horen. Het geluid van voetstappen, geanimeerde gesprekken, verplaatsing van meubels, enzovoort - vooral symbolisch voor flatgebouwen - behoren tot de categorie gedragslawaai. Evenzo kan het gedrag van huisdieren (bijvoorbeeld geblaf) een bron van geluidshinder zijn.

Kader

De geluidsnormen die niet mogen worden overschreden in geval van buurtlawaai opgevangen binnen en buiten gebouwen die in gebruik zijn, worden vastgelegd via het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen buurtlawaai.

Voor de geluidsmetingen die binnen uitgevoerd worden, zijn de toegelaten geluidsniveaus vastgelegd in functie van het uur van de dag, de dag van de week en de plaats waar de geluidsmetingen worden uitgevoerd (rust-, verblijfs- of dienstruimte).

Voor de geluidsmetingen die buiten uitgevoerd worden, zijn de toegestane geluidsniveaus worden bepaald volgens het moment van de dag, de dag van de week, en de bestemming van de zone zoals gedefinieerd via de ruimtelijke ordening (in het Gewestelijk Bodembestemmingsplan), met een principe van strengere drempels in kwetsbaardere gebieden, zoals woonzones.

Meer informatie over de niet te overschrijden drempels en de uitzonderingen, vindt u op de website van Leefmilieu Brussel: De geluidsnormen voor buurtlawaai in het Brussels Gewest.

Voor activiteiten die plaatsheeft op de openbare weg (weg, voetpad, square, wegbermen, …) zonder verspreiding van versterkt geluid, bestaan er geen geluidsnormen die moeten worden gerespecteerd. In het Strafwetboek (artikel 561) wordt nachtelijke overlast wel gesanctioneerd, en volgens de Nieuwe Gemeentewet (artikel 135) mogen de gemeenten politiereglementen opstellen om het behoud van de openbare rust te verzekeren.

Privégebruik van de openbare ruimte is verboden behoudens toestemming van de gemeente (deze bepaling geldt ook voor parken, openbare tuinen, pleinen, speeltuinen, galerijen en doorgangen op privéterrein die toegankelijk zijn voor het publiek).

Wat kan ik doen?

Begin met de hinder op een hoffelijke manier te signaleren aan de persoon of instelling in kwestie. Of het nu gaat om uw buurman, de verantwoordelijke van een bedrijf, de wegbeheerder of de uitbater van het nabijgelegen café, mensen zijn zich niet altijd bewust van de hinder die ze veroorzaken. Nodig hen bijvoorbeeld uit om de geluidsoverlast bij u thuis te komen vaststellen.

Met goede wil aan elke kant is het vaak mogelijk om minnelijke regelingen te vinden. Een brief of e-mail kan ook helpen om uw actie te formaliseren. Is dialoog moeilijk? Doe dan een beroep op een derde om u te helpen een constructieve dialoog met de veroorzaker van de overlast aan te gaan. Deze rol kan worden gespeeld door een syndicus, uitbater of bewaker van een gebouw, een wijkcomité, gemeentelijke diensten of bemiddelingsverenigingen, enzovoort. Bepaalde gemeenten hebben overigens in samenwerking met Leefmilieu Brussel een bemiddelingsdienst voor klachten in verband met buurtlawaai gecreëerd. Raadpleeg hun website.

Klacht indienen

Als het om geluidshinder gaat die zich 's nachts, ad hoc of op de openbare weg voordoet, dient u in eerste instantie een beroep te doen op de diensten van de lokale politie. Als bij haar een klacht wordt ingediend en ze een inbreuk vaststelt, stelt ze een proces-verbaal op. Dat wordt naar het parket gestuurd, dat eventueel een strafonderzoek opent.

Als uw pogingen tot dialoog niet tot een voldoeninggevende situatie hebben geleid en de hinder zich herhaalt, kunt u via het IrisBox formulier tegenover een formele klacht indienen.

Als u zich niet elektronisch kunt identificeren, kunt u uw klacht via dit doc-formulier per post of e-mail versturen.

  Formulaire IRISbox

Als er een wetgeving bestaat die van toepassing is op de betreffende overlast (besluit buurtlawaai, ingedeelde inrichtingen, …), behandelt Leefmilieu Brussel of de gemeentelijke overheid uw klacht en voert het/ze eventueel geluidsmetingen ter plaatse uit om de hinder vast te stellen.

Als geen enkele wetgeving van toepassing is (zie Kader), interesseert uw mening ons

Gelijklopend met de hierboven genoemde acties, kunt u zich te allen tijde richten tot een vrederechter of civiele rechtbank, die in de meeste gevallen zal gebruikmaken van technieken zoals degene die hierboven worden beschreven.

Meer informatie

 • Hoe gebeuren de geluidsmetingen uitgevoerd door Leefmilieu Brussel?

 • Meetcondities in geval van vermoed mankement op het vlak van isolatie

  Als de resultaten van de door Leefmilieu Brussel uitgevoerde metingen overschrijdingen aantonen van de door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vastgelegde normen en als, op basis van analyse van de verrichte registraties, wordt vermoed dat bepaalde overschrijdingen worden veroorzaakt door ontoereikende akoestische prestaties van het gebouw, kan Leefmilieu Brussel tot grondiger onderzoek overgaan. In dit geval verzoekt de administratie de verantwoordelijke voor de geluidshinder om toegang tot diens woning en laat ze gratis geluidsisolatiemetingen op basis van norm NBN S01-400-1 uitvoeren door een studiebureau dat in minstens een van de drie Belgische gewesten is erkend.

  Als er geen enkel mankement op het vlak van geluidsisolatie wordt vastgesteld, wordt de verantwoordelijke voor de hinder op zijn verantwoordelijkheden gewezen en uitgenodigd om, als hij boetes wil vermijden, de nodige maatregelen te nemen (aanpassing van zijn gedrag, werken, …) om de geconstateerde inbreuken te verhelpen.

  Als er een mankement blijkt te bestaan op het vlak van geluidsisolatie of als een van de partijen de uitvoering van geluidsisolerende maatregelen weigert, wordt de klacht bij Leefmilieu Brussel zonder gevolg geklasseerd en worden de partijen naar de rechtbank verwezen (bijv. naar de vrederechter van uw kanton).

 • U kunt een beroep doen op Homegrade voor informatie en advies over de akoestiek in uw woning.
  Homegrade is het advies- en informatiecentrum over huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  Contacteer ons:
  →    per telefoon op 02  219 40 60 of op 1810 van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 12u en van 14u tot 16u, 
  →    per e-mail op info@homegrade.brussels of 
  →    in het voormalige observatorium van Saint-Josse, 7 Queteletplein, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, van dinsdag tot vrijdag, van 10u tot 17u en zaterdag van 14u tot 17u (behalve schoolvakanties).