Persoonlijke hulpmiddelen

U bent hier: Home / Vrije tijd en diensten / Etablissement dat muziek verspreidt

Etablissement dat muziek verspreidt

Muziek verspreid door cafés, bars, restaurants, winkels, discotheken en privékringen, alsook door feest-, concert- en theaterzalen kan onaangenaamheden veroorzaken voor de gebruikers en de buurt.

Voor muziek verspreid bij particulieren, zie Gedrag (buren en dieren) of voor lawaai afkomstig van klanten of personeel van het etablissement, zie Gedrag (klanten of personeel).

Kader

In het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 JANUARI 2017 worden de voorwaarden voor het verspreiden van versterkt geluid in alle etablissementen die toegankelijk zijn voor het publiek ( ook voor evenementen in openlucht en voor tijdelijke evenementen) vastgesteld.

Deze besluit bevat een nieuwe regel : het maximale niveau van het versterkte geluid is 85 dB (A) (gemiddelde energie over 15 minuten) zonder voorwaarden, maar de inrichtingen kunnen onder bepaalde voorwaarden volumes tot 95 dB (A) en zelfs tot 100 dB (A) uitzenden. Het belangrijkste doel van deze wetgeving is het beschermen van het publiek dat zich in een instelling van geluidshinder bevind dat een groot versterkt geluid kan veroorzaken.

Meer informatie over deze nieuwe regels vindt u op de website van Leefmilieu Brussel : Versterkt geluid verspreiden : regels in Brussel


Aanvullend, de geluidsnormen die niet mogen worden overschreden in geval van buurtlawaai opgevangen binnen en buiten gebouwen die in gebruik zijn, worden vastgelegd via het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen buurtlawaai.

Voor de geluidsmetingen die binnen uitgevoerd worden, zijn de toegelaten geluidsniveaus vastgelegd in functie van het uur van de dag, de dag van de week en de plaats waar de geluidsmetingen worden uitgevoerd (rust-, verblijfs- of dienstruimte).

Voor de geluidsmetingen die buiten uitgevoerd worden, zijn de toegestane geluidsniveaus worden bepaald volgens het moment van de dag, de dag van de week, en de bestemming van de zone zoals gedefinieerd via de ruimtelijke ordening (in het Gewestelijk Bodembestemmingsplan), met een principe van strengere drempels in kwetsbaardere gebieden, zoals woonzones.

Meer informatie over de niet te overschrijden drempels en de uitzonderingen, vindt u op de website van Leefmilieu Brussel: De geluidsnormen voor buurtlawaai in het Brussels Gewest.


Als de installaties of activiteiten die de geluids- of trillingenhinder veroorzaken, onderworpen zijn aan een milieuvergunning, worden de niet te overschrijden geluidsnormen echter bepaald via het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingenhinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen.

Wilt u weten of de technische installaties of lawaaierige activiteiten waarmee u wordt geconfronteerd, onderworpen zijn aan een milieuvergunning? Raadpleeg dan de online Administratieve gids over milieuvergunningen.

En in dit geval kunnen via de milieuvergunning nog andere geluidsspecifieke voorwaarden worden vastgelegd, zoals een schema van werkuren, een tijdschema voor leveringen, een verplichting om de beste technologieën te gebruiken die beschikbaar zijn, of geluidsnormen die strikter zijn dan degene waarin de wetgeving voorziet, naargelang de plaatselijke buurtomstandigheden.

Wenst u meer informatie? Raadpleeg dan de informatie die op de website van Leefmilieu Brussel ter beschikking wordt gesteld van de houders van milieuvergunningen: De verplichtingen inzake geluid.

Ter informatie: tot de etablissementen die muziek verspreiden en onderworpen zijn aan een milieuvergunning, behoren evenementenzalen, bioscoopcomplexen, theaters, opera's, muziekhallen, feestzalen, discotheken, concertzalen met een totale oppervlakte van meer dan 200 m² en andere inrichting toegankelijk voor publiek die na middernacht versterkt geluid uitzenden.


Voor activiteiten die plaatsheeft op de openbare weg (weg, voetpad, square, wegbermen, …) zonder verspreiding van versterkt geluid, bestaan er geen geluidsnormen die moeten worden gerespecteerd. In het Strafwetboek (artikel 561) wordt nachtelijke overlast wel gesanctioneerd, en volgens de Nieuwe Gemeentewet (artikel 135) mogen de gemeenten politiereglementen opstellen om het behoud van de openbare rust te verzekeren.

Privégebruik van de openbare ruimte is verboden behoudens toestemming van de gemeente (deze bepaling geldt ook voor parken, openbare tuinen, pleinen, speeltuinen, galerijen en doorgangen op privéterrein die toegankelijk zijn voor het publiek).

Wat kan ik doen?

Begin met de hinder op een hoffelijke manier te signaleren aan de persoon of instelling in kwestie. Of het nu gaat om uw buurman, de verantwoordelijke van een bedrijf, de wegbeheerder of de uitbater van het nabijgelegen café, mensen zijn zich niet altijd bewust van de hinder die ze veroorzaken. Nodig hen bijvoorbeeld uit om de geluidsoverlast bij u thuis te komen vaststellen.

Met goede wil aan elke kant is het vaak mogelijk om minnelijke regelingen te vinden. Een brief of e-mail kan ook helpen om uw actie te formaliseren. Is dialoog moeilijk? Doe dan een beroep op een derde om u te helpen een constructieve dialoog met de veroorzaker van de overlast aan te gaan. Deze rol kan worden gespeeld door een syndicus, uitbater of bewaker van een gebouw, een wijkcomité, gemeentelijke diensten of bemiddelingsverenigingen, enzovoort. Bepaalde gemeenten hebben overigens in samenwerking met Leefmilieu Brussel een bemiddelingsdienst voor klachten in verband met buurtlawaai gecreëerd. Raadpleeg hun website.

Klacht indienen

Als het om geluidshinder gaat die zich 's nachts, ad hoc of op de openbare weg voordoet, dient u in eerste instantie een beroep te doen op de diensten van de lokale politie. Als bij haar een klacht wordt ingediend en ze een inbreuk vaststelt, stelt ze een proces-verbaal op. Dat wordt naar het parket gestuurd, dat eventueel een strafonderzoek opent.

Als uw pogingen tot dialoog niet tot een voldoeninggevende situatie hebben geleid en de hinder zich herhaalt, kunt u via het IrisBox formulier tegenover een formele klacht indienen.

Als u een evenement hebt bijgewoond met versterkte muziekverspreiding (bioscoop, concert, show,... binnen of buiten) en u vindt dat het geluidsniveau te hoog was en/of dat de instelling niet voldoet aan de regels met betrekking tot versterkte muziekverspreiding, dan kunt u een formele klacht indienen via het tegenovergestelde formulier van IrisBox.

Als u zich niet elektronisch kunt identificeren, kunt u uw klacht via dit doc-formulier per post of e-mail versturen.

  Formulaire IRISbox

Als er een wetgeving bestaat die van toepassing is op de betreffende overlast (besluit buurtlawaai, ingedeelde inrichtingen, besluit “Versterkt Geluid”, …), behandelt Leefmilieu Brussel of de gemeentelijke overheid uw klacht en voert het/ze eventueel geluidsmetingen ter plaatse uit om de hinder vast te stellen.

Als geen enkele wetgeving van toepassing is (zie Kader), interesseert uw mening ons.

Gelijklopend met de hierboven genoemde acties, kunt u zich te allen tijde richten tot een vrederechter of civiele rechtbank, die in de meeste gevallen zal gebruikmaken van technieken zoals degene die hierboven worden beschreven.

Meer informatie